Delegat de Protecció de Dades del Grup Clínica Girona / Telèfon: 972 010 300 / C/Joan Maragall 26, 17002 GIRONA / Email: protecciodades@clinicagirona.cat 

Clínica Girona, Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, endavant RGPD, l’informa que està adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), amb el registre CT151, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i que disposa d’un Delegat de Protecció de Dades que vetlla pel correcte tractament de les vostres dades, que només seran utilitzades per acomplir la finalitat i els objectius per les quals han estat facilitades. Clínica Girona tractarà aquestes d’acord amb les exigències legals, prenent les mesures de seguretat corresponents per garantir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix al nou RGPD i la resta de legislació aplicable.

Clínica Girona l’informa que vostè té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a c/Joan Maragall 26 (17002-Girona) o per email a protecciodades@clinicagirona.cat; en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent. Així mateix se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, d’acord amb el procediment que correspongui segons el cas concret.

Ctra. de Barcelona, 204-206. 17003 GIRONA

Atenció al client

Atenció al client

972 410 256

informacio@ressonanciagirona.cat

Demani hora